8.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

0
545
8.sınıf 9.ünite kelimeleri
8.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

8.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

Science ünitesi 8.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri ve anlamları. 8.sınıf science ünitesinin tüm kelimeleri okunuşlarıyla beraber eklenmiştir. Buna ek olarak hazırlanan kelime testimiz sayfanın hemen altındadır.

8.sınıf 9.ünite kelimeleri

Words Okunuşları Anlamları
Actually ekçuli Aslında, esasen
Advance ıdvens İlerleme, avans, ilerlemek
Advantage ıdventic Avantaj, üstünlük
Alchemy alkımi Simya, kimya
Amazing ımeyzing Şaşırtıcı, inanılmaz
Anesthetic ınestetik Uyuşturucu ilaç, anestetik
Article artikıl Makale
Artificial artifişıl Yapay
Astronomy astronomi Astronomi, gök bilim
Best seller best selır En çok satan
Binoculars binokyulırz Dürbün
Bionic bayonik Biyonik
Blind bılaynd Kör
Breathe briif Nefes almak, soluk almak
Cause kauz Sebep olmak
Cell sel Hücre
Cell division sel divijın Hücre bölünmesi
Chemical substance kemikıl sabstıns Kimyasal madde
Common kamın Genel
Complex kompleks Karmaşık
Contain kınteyn İçermek
Contribution kıntrıbyuşın Katkı, pay, yardım
Cover kavır Üstünü örtmeki kapamak
Conduct experiment kındakt eksperimınt Deney yapmak
Cosmology kozmoloci evrenbilim, kozmoloji
Design dizayn Tasarlamak, tasarım
Determine ditörmin Kararlaştırmak, belirlemek
Develop divelıp Geliştirmek, gelişmek
Development divelıpmınt Gelişme, ilerleme, büyüme
Device divays Aygıt
Diagnose dayıgnoz Teşhis etmek
Disadvantage disedvıntıc Dezavantaj
Discuss diskas Tartışmak
Do experiment du eksperimınt Deney yapmak
Do research du risörç Araştırma yapmak
Durable diyurıbıl Sağlam, dayanıklı
During during … esnasında
Educational ecukeyşınıl Eğitimsel
Electric current ilektrik Elektrik akımı
Endeavor indevı Çabalamak, gayret
8.sınıf science ünitesi kelimeleri
8.sınıf 9.ünite ingilizce kelimeleri

ingilizce 8.sınıf 9.ünite kelimeleri

Words Okunuşları Anlamları
Engineering enciniring Mühendislik
Equation ikveyjın Denklem, eşitlik, denge
Examine igzemin Muayene etmek, yoklamak
Experience ikspirians Deneyim, tecrübe
Experiment iksperimınt Deney
Expert ekspırt Uzman
Explain ikspleyn Açıklamak
Explore iksplor Keşfetmek
Explosion ikplojın Patlama
Fake feyk Sahte
Field fiyıld Alan, saha, tarla
Fix a problem fiks ı prablım Bir problemi çözmek/ halletmek
Form of energy form ov enici Enerji formu, enerji çeşidi
Generate cenıreyt Üretmek, oluşturmak, yaratmak
Government gavırmınt Hükümet
Gravity gıreyviti Yer çekimi
Grow gırov Büyümek, yetişmek, yetiştirmek
Bucket bakit Kova
However havevır Bununla beraber
Implant implent Nakletmek, dikmek, ekmek
Improve impruv Geliştirmek, ilerletmek
In addition in edişın Buna ek olarak
Incredible inkıredibıl İnanılmaz
individual indivicyuvıl Birey, kişi, kimse, bireysel
infection infekşın Bulaşma
invent invent İcat etmek
item aytım Madde, kalem, parça
Lab le:b Laboratuvar
Layer leyır Tabaka, katman, kat
Leaf lif Yaprak
Light bulb layt bolb Elektrik lambası
Lightning laytıning Şimşek, yıldırım
Limb lim Organ, kol
Long lasting long lasting Uzun süreli
Luckily lakıli Bereket versin ki, şans eseri
Hearing    hiıring İşitme duyusu, duymuş
Hearing impaired hiıring impeird İşitme engelli
Herb hörb Bitki
Hurt hört İncitmek, yaralamak, canını acıtmak
Made of meyd ov ….. dan yapılı olmak
Medieval medivıl Orta çağ, orta ağa ait
Mold mold Kalıp, şekil, kalıba dökmek
Moreover morevır Dahası, buna ek olarak
Movement muvmınt Hareket   
Negative charge negıtiv çarc Negatif yük
Operate opıreyt İşletmek, ameliyat etmek

8.sınıf science ünitesi kelimeleri

Words Okunuşları Anlamları
Painful peynful Acılı
Painkiller peynkilır Ağrı kesici
paradox paradoks Çelişki, ikilem, paradoks
Philosophy filosofi Felsefe
Possibility posıbiliti Olasılık
Precaution prikoşın Önlem, tedbir
Predict piridikt Tahmin etmek
Process pıroses Süreç, işlem, işlemek
Product prodakt Ürün
Produce pırıdyus Üretmek
Prosthetic prostitik Proteze ilişkin
Prototype pırototayp İlk örnek, prototip, model
Prove pıruv Kanıtlamak
Provide pırıvayd Sağlamak, tedarik etmek
Publish pabliş Yayınlamak, basmak
Reach riç Ulaşmak
Refine  rifayn Arıtmak, saflaştırmak
regain rigeyn Yeniden kazanmak
replace ripileys Yer değiştirmek, yerini almak
Recognize rekıgnayz Tanımak, kabul etmek
Research risörc Araştırma, araştırmak
Scientist sayıntist Bilim insanı, bilim adamı
Separate sepıreyt Ayırmak, ayrıştırmak, ayrı
Solar system solı sistım Güneş sistemi
Solve solv Çözmek
Space travel sıpeys tırevıl Uzay yolcuğu
Stem cell sitem sel Kök hücre
Such as saç ez …… gibi
Sunlight sanlayt Gün ışığı
Squeeze sıkviz Sıkışmak, sıkıştırmak
Substance sabstıns Cisim, madde
Surface sörfeys Yüzey
Surgery sörcıri Ameliyat, ameliyathane, cerrah
Study medicine sıtadi medisın Tıp okumak
Take place of teyk pıleys ov Bir şeyin yerini almak
Theoretical physics tioretıkıl fiziks Teorik fizik
Test tube test tiyub Deney tüpü
Thanks to tenks tu Sayesinde, bu sayede
Time travel taym tırevıl Zaman yolculuğu
Tool tul Araç
Transform tıransform Dönüşmek, dönüştürmek
Treat tirit Tedavi etmek
Uranium yureyniım Uranyum
Vaccination veksineyşın Aşılama, aşı
Various veriıs Çeşitli, çeşit çeşit,
Virtual    vöçıvıl Sanal   
Virtual reality vörçuvıl realiti Sanal gerçeklik
Weapon vipın Silah
Windmill vin miıl Rüzgar gülü, yel değirmeni
Wrap rep Sarmak, dolamak, paketlemek
X-ray eks rey X ışını, röntgen ışını

8.sınıf 9.ünite kelimelerini MEB kitaplarını dikkatlice tarayarak hazırladım sevgili öğrenciler. Ayrıca ünitedeki üniteye çalışırken zorluk yaşamamanız için mümkün olduğu kadar fazla kelime eklemeye çalıştım.

Sıradaki çalışma için 8.sınıf 9.ünite ingilizce konu anlatımı bağlantısına tıklayın. 

"ingilizce

Bu bölüme  2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren online kelime testleri eklenecektir.

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments