Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi – Ocak 2024

1
3008
Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi indir
Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi Güncel

Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi Ocak 2024 Değişikliği ile Son Halini aldı

Son yapılan değişikliklerle beraber; Öğretmenler Kurulu, İl, İlçe, Kurum Zümre ve ŞÖK toplantılarında görüşülmesi gereken maddeler ve yönetmeliğin son hali (Ocak 2024 Değişikliği ile) aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmelik değişikliğini tebliğler dergisinden görebilmeniz için ayrıca sayfa sonuna bir kaynak linki bıraktım. Hemen aşağıdaki link ile de yeni Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin tamamını indirebilirsiniz.

Eğitim Kurulları ve zümreleri yönergesi 2024 indir

Bu sayfada sırasıyla;

 1. Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri
 2. Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri
 3. Okul için Zümre Gündem Maddeleri
 4. İlçe Geneli Zümre Kurulları Gündem Maddeleri
 5. İl Geneli Zümre Kurulları Gündem Maddeleri aşağıda paylaşılmıştır

Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

2024 Yılı Ocak ayı içerisinde yapılan değişikliklerle beraber öğretmenler kurulunda görüşülmesi tavsiye edilen maddeler aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki maddelerin tamamının gündeme alınması için bir zorunluluk koyulmamıştır. Gündem maddeleri uygun ve gerekli görülenler arasından seçilip yine gerektiği taktirde dışarıdan ek maddeler eklenmesiyle oluşturulabilir. Kaynak: Öğretmenler kurulu Madde 9, (6) bandı. 

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 2. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Bakanlık kararları, mevzuat değişiklikleri, ilgili mevzuat, MEBBİS, e-Okul/e-Mesem ve e-Pansiyon uygulamaları,
 3. Stratejik planlama, eğitimde toplam kalite yönetimi ile okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri,
 4. Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumları, okul birincisinin tespiti,
 5. Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetiyle ilgili hususlar,
 6. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar,
 7. Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması,
 8. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar,
 9. Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar,
 10. Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri,
 11. Zümre toplantıları, yıllık planlar, ders planları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için
  bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP), i) Okul rehberlik hizmetleri,
 12. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmaları,
 13. Tamamlanmış proje çalışmaları ile planlanan projeler,
 14. Kardeş okul uygulamaları,
 15. Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
 16. Faaliyet gösterecek öğrenci kulüplerinin belirlenmesi,
 17. Sınıf/şube rehber öğretmen ile öğrenci kulübü danışman öğretmenlerinin belirlenmesi,
 18. Kurul ve komisyonlara öğretmen seçimi ve görev dağılımının yapılması,
 19. Nöbet uygulamalarıyla ilgili esaslar,
 20. Pansiyon ve Belletici öğretmenlik uygulamaları,
 21. Okul aile birliği ve veli toplantıları
 22. Okul çevre ilişkileri,
 23. Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,
 24. Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılması,
 25. Çocuk haklarına ilişkin uygulamalar,
 26. Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 27. Mezunların izlenmesi,
 28. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar,
 29. Denetim ve rehberlik çalışmaları,
 30. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Bilişim araçlarının öğretim programlarının özelliğine göre ders araç ve gereci olarak kullanılması ile öğrencilerin özel durumları, pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak eğitim ortamlarında bulundurulması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
 31. (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Okul sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalar, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 2. Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
 3. Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
 4. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan (Ek ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlama,
 6. (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlama,
 7. Okul çevre işbirliği,
 8. Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
 9. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmaları,
 10. Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,
 11. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
 12. Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sağlıklarının korunması ve dengeli beslenmelerinin sağlanması,
 13. Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,
 14. Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
 15. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması,
 16. (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır

Okul için Zümre Gündem Maddeleri 

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 2. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 3. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 4. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 6. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Zümre öğretmenleri arasında, ittifakla alınacak zümre kararına bağlı olarak her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez ders ziyareti yapılması, dersin işlenişine yönelik geri dönütlerin değerlendirilmesi ile diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 7. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması,
 8. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini,
 9. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi, derslerin öğretim programı ve amaçlarına göre laboratuvar, kütüphane, spor salonu, atölye ve benzeri eğitim ortamlarının etkin kullanımına yönelik planlamaların yapılması,
 10. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, anket, araştırma, gezi ve gözlemlerin planlanması, derslerin konu ve kazanım uygunluğuna göre okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına yönelik planlamaların yapılması,
 11. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 12. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavların ve mazeret sınavları sorularının konu soru dağılım tablosuna uygun olarak dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği/kontrol listeleri ile birlikte hazırlanması ve beceri sınavlarının planlanması,
 13. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlanan çeşitli sınav ve yarışmalarda elde edilen sonuçlara ilişkin ilgili beceri ve bilgilerin kendi dersleri ile ilgisini kurarak, öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu sınav ve yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi, okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması,
 14. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,
 15. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 16. (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 17. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke ve il geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında ilçe geneli yapılacak ve sınıf/alan öğretmenlerince uygulanacak ortak yazılı sınavların değerlendirme işlemlerinin yapılması,
 18. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Soru ve cevap anahtarları ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanan ülke ve il geneli yapılacak mazeret sınavlarının uygulanması,
 19. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların ve cevap anahtarının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması,
 20. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)
 21. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)
 22. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,
 23. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim süreçlerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak, öğrenme alanı, konu, kazanım ve öğrenme hedeflerinin bu yaklaşımla belirlenmesi, yapılacak ortak çalışmaların takvime bağlanarak uygulanması,
 24. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlamaların yapılması,
 25. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ders bazında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,
 26. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların belirlenmesi,
 27. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

İlçe Geneli Zümre Kurulları Gündem Maddeleri

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 2. İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,
 3. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
 4. Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,
 5. İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,
 6. Zümre ve alanlar arası işbirliği,
 7. Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,
 8. İş sağlığı ve güvenliği, (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı)
 9. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Değerlerin öğretimine yönelik yürütülecek çalışmalar,
 10. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Disiplinler arası yaklaşım ile birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması,
 11. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ilçe bünyesinde koordine edilebilecek faaliyetlerin planlanması,
 12. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi,
 13. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrenme ve öğretme süreçlerinin konu ve öğrenciye göre farklılaştırılarak, zenginleştirilerek, derinleştirilerek planlanması,
 14. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) İlçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ile cevap anahtarlarının hazırlanması,
 15. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) İlçe genelinde yer alan okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

İl Geneli Zümre Kurulları Gündem Maddeleri

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri toplantılarında;

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 2. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 3. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 4. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 6. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Zümre öğretmenleri arasında, ittifakla alınacak zümre kararına bağlı olarak her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez ders ziyareti yapılması, dersin işlenişine yönelik geri dönütlerin değerlendirilmesi ile diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 7. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğretim alanı ile ilgili akademik ve bilimsel çalışmaların izlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, müzakere edilmesi, uygulamalara yansıtılması,
 8. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini,
 9. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi, derslerin öğretim programı ve amaçlarına göre laboratuvar, kütüphane, spor salonu, atölye ve benzeri eğitim ortamlarının etkin kullanımına yönelik planlamaların yapılması,
 10. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, anket, araştırma, gezi ve gözlemlerin planlanması, derslerin konu ve kazanım uygunluğuna göre okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasına yönelik planlamaların yapılması,
 11. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizlerinin yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 12. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavların ve mazeret sınavları sorularının konu soru dağılım tablosuna uygun olarak dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği/kontrol listeleri ile birlikte hazırlanması ve beceri sınavlarının planlanması,
 13. (Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlanan çeşitli sınav ve yarışmalarda elde edilen sonuçlara ilişkin ilgili beceri ve bilgilerin kendi dersleri ile ilgisini kurarak, öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması, katılım sağlanmaması durumunda ise söz konusu sınav ve yarışmalara ilişkin raporların incelenmesi, sonuçlara yönelik tespitlerin değerlendirilmesi, okulun mevcut verileri ile kıyaslanıp zümre olarak gerekli eylem planının hazırlanıp uygulanması,
 14. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,
 15. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 16. (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 17. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Ülke ve il geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar dışında ilçe geneli yapılacak ve sınıf/alan öğretmenlerince uygulanacak ortak yazılı sınavların değerlendirme işlemlerinin yapılması,
 18. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Soru ve cevap anahtarları ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanan ülke ve il geneli yapılacak mazeret sınavlarının uygulanması,
 19. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına ait soruların ve cevap anahtarının hazırlanması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması,
 20. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)
 21. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)
 22. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmaların planlanması,
 23. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim süreçlerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak, öğrenme alanı, konu, kazanım ve öğrenme hedeflerinin bu yaklaşımla belirlenmesi, yapılacak ortak çalışmaların takvime bağlanarak uygulanması,
 24.  (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlamaların yapılması,
 25. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Sosyal sorumluluk programı kapsamında ders bazında yürütülebilecek faaliyetlerin planlanması,
 26. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul içi veya okul dışı eğitim ortamlarında yürütecekleri faaliyetlerde ihtiyaç duyacağı araç, gereç, mali kaynak gibi hususların belirlenmesi,
 27. (Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) Okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilmesi kapsamında ders yılı süresince yapılacakların planlanması.

Kaynak: MEB 2794 OCAK 2024 Nolu TEBLİĞLER DERGİSİ 2.Bölümde Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin tamamını bulabilirsiniz.

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Poyraz
Poyraz
5 ay önce

Yeni gündemler güzel toparlanmış, elinize sağlık